Mỗi độ giữa tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, Miền Tây vào mùa nước nổi. Đâu đó Sài Gòn cũng nhằm giấc này...